Vastuullisuuden johtaminen

”Vastuullisuus on valttimme” on yksi kasvu­­strategiamme pää­­teemoista ja on ollut sitä jo pitkään myös edeltävissä strategioissa. Itse asiassa Hanselin vastuullisuus­­työ tulee täysi-­ikäiseksi vuonna 2024, koska sen voidaan katsoa alkaneen vuonna 2006, kun ympäristö­­asioita alettiin ottaa yhteis­­hankinnoissa huomioon. Nyt vastuullisuutta katsotaan laajasti ja se on kiinteä osa kilpailuttamista, sopimus­­kauden aikaista työtä ja raportointia. Hanselin hallitus saa vastuullisuudesta tilanne­­katsauksen jokaisessa hallituksen kokouksessa osana toimitus­­johtajan katsausta.

Vastuullisuus­työn ydin­­tiimi on kahdeksan hengen vastuullisuus­­ryhmä, jonka puheen­­johtajana toimii talous­­johtaja. Hän vastaa vastuullisuudesta johto­­ryhmässä. Vastuullisuus­­ryhmän tehtävänä on kehittää vastuullisuuteen liittyviä prosesseja, seurata alaan liittyvän lain­­säädännön kehitystä sekä kouluttaa henkilöstä ja tiedottaa vastuullisuus­­asioista. Vuonna 2023 vastuullisuus­­ryhmä kokoontui joka toinen viikko ja piti kaksi kehitys­­ilta­päivää.

Vastuullisuus­ryhmä tekee aktiivista sidos­­ryhmä­­yhteis­työtä sekä kansallisesti että kansain­­välisesti. Syksyllä 2023 Hanselin talous­­johtaja Kirsi Koivusaari valittiin Pohjois­­maiden suurimman vastuullisuus­­verkoston FIBS ry:n hallitukseen.

Tietoa yhteis­hankintojen vastuullisuus­­vaatimuksista viety järjestelmään

Hanselissa vuonna 2019 käyttöön­­otettu vastuullisuus­­analyysi­­prosessi siirrettiin Excelistä järjestelmä­­pohjaiseksi vuoden 2023 aikana. Prosessissa kilpailutus­­tiimi käy systemaattisesti läpi kaikki vastuullisuuden osa-alueet ja pohtii millaisia kriteereitä Hansel voi vaatia, jotta esi­merkiksi ympäristö­­näkö­­kulmien negatiivinen vaikutus pienenee ja positiivinen vaikutus kasvaa. Tämän analyysin perusteella kaksi vastuullisuus­­ryhmän jäsentä myöntää yhteis­­hankinnalle vastuullisuus­­tunnuksia, mikäli kriteerit täyttyvät.

”Kilpailutus­­tiimi käy systemaattisesti läpi kaikki vastuullisuuden osa-alueet ja pohtii millaisia kriteereitä Hansel voi vaatia.”

Vuonna 2023 vanhaa vastuullisuus­­analyysi­­aineistoa siirrettiin erillisenä projektina järjestelmään, mikä mahdollisti paremman raportoinnin asiakkaille, jotka raportoivat tietoja edelleen omalle organisaatiolleen.

Yhteis­­hankintojen valvonta­­malli sopimus­­kaudella

Vastuullisuus­­vaatimusten valvonta on tärkeä osa sopimus­­valvontaa. Yhteis­­hankinnan vuonna 2023 uudistetussa esi­­selvityksessä tehdään riski­analyysi, segmentointi ja vastuullisuus­­analyysi sekä luokitellaan hankinta varautumisen sekä tieto­­suojan ja tieto­­turvan näkö­kulmista. Sopimus­kaudella keskitytään vaatimusten valvontaan sopimus­­ehtojen mukaisesti. Hankinnan riski­­taso ja vaatimukset vaihtelevat, minkä vuoksi myös valittu valvonta­­mekanismi vaihtelee hankinnan kohteen mukaan. Kevyimmillään kyse on vuoro­­puhelusta ja mahdollisesta sopimus­­toimittajan itse­­arvioinnista sekä dokumentaation tarkastamisesta, ja raskaimmillaan taas kyseessä voi olla kolmannen, riippumattoman osa­puolen tekemä vastuullisuus­­auditointi.

Sopimus­kauden aikaisesta valvonnasta vastaavat Hanselissa pääasiassa kategoria­­päälliköt osana toimittaja­y­hteis­työtä (follow up), mutta tietyt osat jatkuvaa valvontaa toteutetaan keskitetysti talous­­yksikön toimesta, jolloin hyödynnetään myös ulko­­puolisten palvelu­­tarjoajien automatisoituja palveluita. Vastuullisuus­­ryhmä tukee kategoria­­hallintaa tarpeen mukaan ja erityisesti silloin, jos koetaan, että vastuullisuus­­auditointi on ajan­kohtainen. Talous­­yksikön tuki liittyy usein sopimus­­toimittajien taloudellisten taustojen selvityksiin tai sopimus­­toimittajan raportointi­­epä­selvyyksiin. Venäjän vastaisten pakotteiden seurantaa tehdään Hanselissa 1–2 kertaa vuodessa.

Myös muihin kuin vastuullisuus­­vaatimuksiin liittyviä kolmannen tahon tekemiä tarkastuksia sopimus­­vaatimusten täyttymisestä toteutetaan aika ajoin. Näissä hyödynnämme omaa sisäisen tarkastuksen dynaamista hankinta­­järjestelmäämme.

CSRD muuttaa raportointia vuodesta 2024 alkaen

Kestävyys­­raportointi­­direktiivi tulee muuttamaan vastuullisuus­­raportointia myös Hanselissa. Vuoden 2024 aikana on tarkoitus perehtyä CSRD:n sisältöön, ja vuonna 2025 tehtävä raportointi vuodesta 2024 on tarkoitus tehdä uusilla eurooppalaisilla standardeilla (ESRS) aikaisemman GRI:n sijaan. Hanselia uudistunut lain­­säädäntö ei sinällään yhtiön koon vuoksi velvoita, mutta tahto­tilamme on olla etu­joukoissa, kun muutos Suomessa tapahtuu. Moni Hanselin sopimus­­toimittaja on velvollinen siirtymään ESRS:n mukaiseen raportointiin heti vuodesta 2024 alkaen.

Vas­tuul­li­suus­tun­nuk­set ka­te­go­ri­oit­tain

Kate­­goria Yhteis­­­han­kin­­nat 2023, M€ Ympä­ristö­tunnus, M€ Sosi­aali­sen vas­tuun tunnus, M€ Talou­delli­sen vas­tuun tunnus, M€ Ympä­ristö­tunnus, % Sosi­­aali­­sen vas­­tuun tun­nus, % Talou­­delli­­sen vas­­tuun tun­nus, %
Ener­gia 206,7 167,4 6,4 206,7 81 3 100
Asian­tunti­ja­palve­lut 198,4 0,4 0,0 198,0 0 0 100
Ohjel­mis­tot 187,5 2,2 0,0 187,5 1 0 100
IT-lait­teet 146,7 138,8 136,1 146,6 95 93 100
Henki­löstö- ja terveys­palve­lut 145,2 0,1 0,6 145,2 0 0 100
Kalus­teet ja toimis­to­palve­lut 108,9 103,1 32,1 108,3 95 29 99
Elin­tarvik­keet ja ravin­tola­palve­lut 107,6 107,6 101,1 107,6 100 94 100
Ajo­neuvo- ja logis­tiikka­palve­lut 104,9 92,9 46,7 104,9 89 45 100
Talous- ja rahoi­tus­palve­lut 102,3 78,1 0,0 102,3 76 0 100
Matkus­tus- ja kokous­palve­lut 78,6 51,7 65,6 78,6 66 84 100
Puhtaa­na­pidon palve­lut ja tarvik­keet 65,8 65,8 17,3 65,8 100 26 100
Tieto­liiken­ne 59,2 1,1 2,1 59,2 2 4 100
Kone­sali­palve­lut ja -⁠⁠lait­teet 44,2 1,9 0,0 44,2 4 0 100
Turval­lisuus­tekniik­ka ja -⁠palve­lut 36,8 32,1 0,0 36,8 87 0 100
Yhteen­sä 1 592,7 843,3 407,9 1 591,7 53 26 100

 

 

Hanselin vastuullisuus­raportointi

Vastuullisuus­työhön liittyviä toiminnan tuloksia esitellään vastuullisuus­raportissa, joka julkaistaan vuosittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi integroituna vuosi­ker­to­muk­seen. Vastuullisuus­raportoinnin osalta kertomuksessa esitetään vuoteen 2023 liittyvät avain­tiedot sekä kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuullisuuden osalta. Vuoden 2022 tapahtumia koskeva vastuullisuus­raportti julkaistiin 17.4.2023. Raportin rakenne perustuu kansain­välisesti hyväksyttyyn GRI-standardiin. Käytetty standardi on vuoden 2021 mukainen.

Raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin sisältö olennaisuus­teemoihin yh­dis­tet­ty­nä sekä käytetyt GRI-standardit ja tieto siitä, mistä raportin osiossa kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilin­päätök­seen.

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteis­työssä Mainos­toimisto SST:n kanssa. Sen suunnitteluun osallistuu koko vastuullisuus­ryhmä ja raportin hyväksyy johto­ryhmä. Vastuullisuus­raportti viedään myös tiedoksi hallitukselle.

Kuvat: Mika Pakarinen, Lasse Lecklin, Akifoto, Tina Lindroos ja Hanselin viestintä. Vuosi­kertomuksen valokuvissa esiintyvät Hanselin asian­tuntijat sekä juttuihin haastatellut asiakkaat.

Lisätietoja antaa:
Johanna Kaalikoski
viestintä­päällikkö
johanna.kaalikoski@hansel.fi
puh. 029 444 4289

Hanselin vastuullisuus­raportti on luettavissa osoitteessa vuosikertomus2023.hansel.fi (ruotsiksi osoitteessa arsberattelse2023.hansel.fi ja englanniksi osoitteessa annualreport2023.hansel.fi). Vastuullisuus­raportti julkaistaan yhdettätoista kertaa vain verkkomuodossa ja sen on varmentanut tilin­tarkastus­yhteisö KPMG Oy Ab.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Aktiivista kansainvälistä vastuullisuus­yhteistyötä

Pohjoismainen hankinta­yksiköiden vastuullisuus­yhteis­työ on jälleen voimissaan korona­epidemian aiheuttaman pienen notkahduksen jälkeen.

Lue juttu

Pilotoimme hiili­käden­jälki­laskentaa

Hiilikädenjälki kuvaa jonkin tuotteen tai palvelun mahdollistamaa hiili­jalan­jäljen pienennystä, jonka tuotteen tai palvelun käyttäjä voi saavuttaa.

Lue juttu

Yhteis­hankintojen päästöt laskettiin

Hanselin yhteis­hankintojen kautta hankittiin vuonna 2023 noin 1,6 miljardin euron edestä tavaroita ja palveluita.

Lue juttu