Olennaisuusarvio

Vastuullisuuden merkitys julkisissa hankinnoissa on suuri ja haluamme huomioida vastuullisuuden laaja-alaisesti toiminnassamme. Vastuullisuus­työssä on tärkeää tunnistaa Hanselin toiminnan kannalta olennaiset vastuullisuus­teemat.

Päivitimme vuoden 2019 olennaisuus­arviotamme syksyllä 2023. Kartoitimme vastuullisuus­teemojen muutos­tarpeita touko-kesäkuussa ja muotoilimme niiden pohjalta Hanselin alustavat keskeiset vastuullisuus­teemat. Uutena teemana olennaisuus­arvioon nostettiin varautuminen ja turvallisuus. Joitakin teemoja yhdistettiin ja nimettiin uudelleen. Haastattelimme myös Hanselin keskeisten sidos­ryhmien edustajia ja kysyimme heiltä, mitä vastuullisuus­seikkoja he pitivät sidos­ryhmien kannalta olennaisimpina, ja mitä seikkoja puolestaan Hanselin toiminnan kannalta merkittävimpinä. Johto­ryhmä käsitteli ja hyväksyi päivitetyn olennaisuus­matriisin joulu­kuussa 2023 työmme pohjaksi.

 

Kaavioon on koottu olennaisuusteemat, jotka on selostettu tekstissä.

 

Hanselin vastuullisuusteemojen linkitys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Olen­naisuus­teema Tavoite SDG
Toimivat markkinat ja säästöt Markki­noiden toimivuus ja hyvät kilpai­luttamis­­käytännöt ovat tärkeä osa työtämme. Olemme aktiivisia toimittaja­­markkinoilla ja tunnemme ne. Haluamme, että kilpailu­tuksemme herättävät mielen­­kiintoa ja seuraamme tarjousten luku­määriä. SDG-linkitys 12 vastuullista kuluttamista.
Luotettavat sopimustoimittajat Vaadimme sopimus­­toimitta­jiltamme hyvää suoriutumista sopimus­­velvoitteista ja seuraamme tilannetta jatkuvasti automati­soidun valvomo­palvelun kautta. Tarkastamme ennen sopimuksen tekemistä, että sopimus­­toimittajat ovat hoitaneet yhteis­­kunnalliset velvoitteensa. Emme hyväksy harmaata taloutta. SDG-linkitys 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.SDG-linkitys 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.
Ympäristövastuulliset hankinnat Kilpailutuksissa tunnistamme keskeiset ympäristö­vastuun tavoitteet ja edistämme niitä. Valvomme vaatimusten toteutumista sopimus­kaudella yhdessä toimittajien kanssa. SDG-linkitys 7 edullista ja puhdasta energiaa.SDG-linkitys 12 vastuullista kuluttamista.SDG-linkitys 13 ilmastotekoja.SDG-linkitys 15 maanpäällinen elämä.
Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Kilpailutuksissa tunnistamme keskeiset sosiaalisen vastuun tavoitteet ja edistämme niitä. Valvomme vaatimusten toteutumista sopimus­kaudella yhdessä toimittajien kanssa. SDG-linkitys 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.SDG-linkitys 12 vastuullista kuluttamista.
Eettinen ja vaatimusten­mukainen toiminta Eettinen ja vaatimusten­mukainen toiminta on Hanselin toiminnan perusta. Olemassa­­olomme edellytys on hankintojen avoin ja läpi­näkyvä kilpailutus sekä asiakkaiden että toimittajien suuntaan. SDG-linkitys 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.
Hankintojen sujuvuus ja hankintaosaamisen jakaminen Palvelemme asiakkaitamme ja toimittajiamme usean kanavan kautta. Arvostamme toimivaa yhteis­­työtä ja säännöllistä vuoro­­vaikutusta. Digitaali­sista palveluistamme kehitämme ensi­­luokkaisia (Hankintojen elinkaaripalvelu, Hankintapulssi, Hankintatutka, Hankintaluotsi, Hilma, Tutkihankintoja.fi). SDG-linkitys 12 vastuullista kuluttamista.SDG-linkitys 17 yhteistyö ja kumppanuus.
Varautuminen ja turvallisuus Mahdollistamme hankinnoissa varautumis- ja turvallisuus­vaatimusten edistämisen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. SDG-linkitys 12 vastuullista kuluttamista.SDG-linkitys 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.
Hyvinvoiva työyhteisö Hyvinvoiva ja osaava työ­yhteisö on menestymisen edellytys. Hanselilainen on arvostettu julkisen hankinnan osaaja, joka jatkuvasti kehittää osaamistaan ja myös jakaa sitä kollegoilleen. Yhtiönä Hansel on haluttu työ­­paikka, jonka työ­­kulttuurissa tuetaan työn ja vapaa-ajan tasa­painoa ja joustavia työnteon muotoja. SDG-linkitys 3 terveyttä ja hyvinvointia.SDG-linkitys 4 hyvä koulutus.SDG-linkitys 5 sukupuolten tasa-arvo.SDG-linkitys 10 eriarvoisuuden vähentäminen.

Vastuullisuuden johtamis­tapa

Vastuullisuus­teema Olen­naiset näkö­kohdat Vaiku­tukset Vastuullisuuden johtaminen Mittari/seuranta
Toimivat markkinat ja säästöt Markkinatilanteen kartoitus, markkinavuoropuhelut, eri kokoisten yritysten huomiointi;
Kilpailutusten tarkoituksenmukaiset kokonaisuudet, volyymietujen ja kustannustehokkuuden keinot;
Jaettavan tiedon määrittely ja tuottaminen asiakkaille ja toimittajille sekä seuranta Hanselissa
Toimivat kilpailutukset, yhteishankintojen volyymiedut, prosessikustannussäästöt Markkinoiden toimivuuden ja tarkoituksenmukaisten kilpailutuskokonaisuuksien varmistaminen esiselvitysvaiheessa;
Julkisten varojen tehokkaan käytön sekä hinta- ja prosessikustannussäästöjen mahdollistaminen tarjouskilpailuissa ja valvonta sopimuskaudella
Tarjouksia/kilpailutus, pk-yritysten osuus;
Sopimustoimittajien ja alihankkijoiden lukumäärä;
Hinta- ja volyymiseuranta;
Säästölaskelmat
Luotettavat sopimustoimittajat Olennaiset tavoitteet ja sopimusvelvoitteet (harmaan talouden torjunta, pakotteet, tilaajavastuu, liiketoimintakiellot, muu haitallinen taloudellinen toiminta) ja tarkoituksenmukaiset vaatimukset ja ehdot;
Sopimusvelvoitteiden seuranta ja valvonta sopimuskaudella (mm. valvontapalvelut, pakoteseuranta sekä muu sopimusvalvonta);
Jaettavan tiedon määrittely ja tuottaminen asiakkaille ja toimittajille
Luotettavat sopimustoimittajat ja aktiivinen harmaan talouden, talousrikollisuuden ja muun haitallisen taloudellisen toiminnan torjunta Olennaisten sopimusvelvoitteiden tunnistaminen valmisteluvaiheessa ja taloudellisen vastuun tavoitteiden tunnistaminen vastuullisuusanalyysissä;
Tarkoituksenmukaisten vaatimusten ja ehtojen määrittely tarjouskilpailuissa ja valvonta sopimuskaudella
Taloudellisen vastuun alatavoitteita edistävät hankinnat, %;
Toimittajatyytyvälsyys
Ympäristövastuulliset hankinnat Olennaiset tavoitteet (mm. kasvihuonekaasupäästöjen sekä haitallisten aiheiden ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentäminen, energiatehokkuuden, kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen) ja tarkoituksenmukaiset vaatimukset ja ehdot;
Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja valvonta sopimuskaudella;
Jaettavan tiedon määrittely ja tuottaminen tarjoajille ja asiakkaille
Haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen (mm. ilmastonmuutos) ja positiivisten vaikutusten edistäminen (mm. kiertotalous, luonnon monimuotoisuus) hankinnoissa Olennaisten ympäristötavoitteiden tunnistaminen vastuullisuusanalyysissä;
Tarkoituksenmukaisten vaatimusten ja ehtojen määrittely tarjouskilpailuissa ja valvonta sopimuskaudella
Ympäristövastuun alatavoitteita edistävät hankinnat, %
Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Olennaiset tavoitteet (ihmisoikeusrikkomusten ja työperäisen hyväksikäytön torjunta, hankinnoilla työllistäminen, esteettömyys, saavutettavuus, asiakasosallisuus, yhdenvertaisuus) ja tarkoituksenmukaiset vaatimukset ja ehdot;
Riskianalyysi, due diligence ja Code of Conduct -vaatimukset;
Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja valvonta sopimuskaudella;
Jaettavan tiedon määrittely ja tuottaminen asiakkaille ja toimittajille
Haitallisten sosiaalisen vastuun vaikutusten vähentäminen (ihmisoikeusloukkaukset ja työperäinen hyväksikäyttö) ja positiivisten vaikutusten edistäminen (työllisyys, esteettömyys, saavutettavuus, osallisuus) hankinnoissa Olennaisten sosiaalisen vastuun tavoitteiden tunnistaminen vastuullisuusanalyysissä;
Tarkoituksenmukaisten vaatimusten ja ehtojen määrittely tarjouskilpailuissa ja valvonta sopimuskaudella
Sosiaalisen vastuun alatavoitteita edistävät hankinnat, %
Eettinen ja vaatimusten-mukainen toiminta Eettiset toimintatavat ja vaatimukset, avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa;
Toiminnan sisäinen valvonta;
Hansel on riippumaton toimija ja noudattaa hyvää hallintotapaa;
Jaettavan tiedon määrittely ja tuottaminen asiakkaille ja toimittajille
Eettiset ja vaatimustenmukaiset sekä avoimet ja läpinäkyvät yhteishankinta- ja muut toimintatavat ja työprosessit Eettisten toimintatapojen ja vaatimusten noudattaminen sekä avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen kaikessa toiminnassa;
Toiminnan sisäinen valvonta
Compliance-seuranta- ja raportointi;
Tapahtuma- ja lahjalista
Hankintojen sujuvuus ja hankintaosaamisen jakaminen Kilpailutusten toimintamallien yksinkertaistaminen ja kehittäminen;
Tuen tarjoaminen asiakkaille mm. puitejärjestelyjen minikisat ja DPS, asiakaspalvelu;
Hankinta-, kilpailutus- ja vastuullisuustiedon määrittely, tuottaminen ja jakaminen asiakkaille sekä seuranta Hanselissa;
Osallistuminen kansalliseen hankintojen kehittämiseen (esim. Hankinta-Suomi)
Sujuvat asiakaskohtaiset kilpailutukset, asiantuntevat palvelut;
Asiakkaille relevantti kilpailutus-, hankinta- ja vastuullisuustieto
Sujuvien ja tehokkaiden kilpailutusmallien kehittäminen ja jakaminen asiakkaille;
Relevantin tiedon määrittely, kerääminen ja julkaiseminen asiakkaille hankintojen ja vastuullisuuden olennaisista asioista
Hanselin verkkopalvelun, asiakaspalvelun, hankintojen tuen ja työkalujen käyttäjien ja käyttökertojen määrä;
Asiakastyytyväisyys
Varautuminen ja turvallisuus Varautumis- ja turvallisuusnäkökohtien edistäminen sekä tarkoituksenmukaisten vaatimusten ja ehtojen määrittely;
Seuranta ja valvonta sopimuskaudella;
Jaettavan tiedon määrittely ja tuottaminen asiakkaille ja toimittajille
Tarkoituksenmukaiset varautumis- ja turvallisuusehdot Olennaisten varautumis- ja turvallisuustarpeiden tunnistaminen esiselvitysvaiheessa;
Tarkoituksenmukaisten vaatimusten ja ehtojen määrittely tarjouskilpailuissa ja valvonta sopimuskaudella
Varautusmisehdon ja erillisen turvallisuussopimuksen sisältävät hankinnat, %;
Tietosuoja, turvallisuus ja varautuminen: luokittelu 0-1-2-tasot
Hyvinvoiva työyhteisö Yhteiset tilaisuudet, toimiva vuorovaikutus ja tiedonkulku;
Henkilöstön osaamisen kehittäminen (perehdytys, sisäinen ja ulkoinen koulutus, omaehtoinen kouluttautuminen, työkierto, mentorointi jne.)
Hyvinvoiva, arvostava ja innostava työyhteisö, osaava työntekijä, osaamisen kehittämistä tukeva ja joustava työnantaja, haluttu ja vastuullinen työpaikka Arvojen mukaista työyhteisöä ja työkulttuuria edistävien HR-toimenpiteiden tunnistaminen ja toteuttaminen Henkilöstötyytyväisyys;
Koulutusten määrä, htp;
Muut HR-tunnusluvut

 

Sidos­ryhmä­analyy­simme päivi­tetään vuosit­tain. Tutustu sidos­ryhmiimme.

Tulosta