Hansel – julkis­hallinnon yhteis­hankinta­yksikkö

Hansel on voittoa tavoittelematon osake­yhtiö, jonka tavoitteena on lisätä julkis­hallintoon tuottavuutta vaikuttavilla hankinnoilla. Hanselin asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot, kunnat, kunta­yhtymät, hyvin­vointi­alueet, Keva ja seura­kunnat sekä lisäksi sellaiset julkis­oikeudelliset laitokset, joihin valtio tai kunta käyttää määräysvaltaa.

Hanselin omistavat valtio (65 %) ja Suomen Kunta­liitto (35 %). Yhtiön rooli ja tehtävä yhteis­hankinta­yksikkönä on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lain­säädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion hankinta­strategiassa. Valtion puolesta omistaja­ohjauksesta vastaa valtio­varain­ministeriö.

Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä yhteis­hankintojen palvelu­maksulla ja asian­tuntija­palvelujen myynnillä. Palvelu­maksu, joka perustuu asiakkaiden tekemiin hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia. Keski­määräinen palvelu­maksu vuonna 2023 oli 0,85 prosenttia (0,83 prosenttia vuonna 2022).

Hanselin omat hankinnat olivat 5,6 miljoonaa euroa vuonna 2023. Hankinnoissa hyödynnetään yhtiön yhteis­hankintoja aina, kun se on mahdollista. Jos hankintaan soveltuvaa puite­järjestelyä tai dynaamista hankinta­järjestelmää ei ole saatavilla, tehdään hankinnat yhtiön prosessien mukaisesti.

Verojalanjälki

2023 2022 2021 2020
Liikevaihto, tuhatta euroa 17 145 14 260 12 273 11 465
Tilikauden tulos, tuhatta euroa 2 004 –338 –1 252 –1 723
Taseen loppusumma, tuhatta euroa 15 756 24 709 26 670 13 009
Maksettavat ja tilitettävät verot, tuhatta euroa 6 438 5 562 4 698 4 330
Investoinnit, tuhatta euroa 9 41 0 0

Organisaatio

Hanselin organisaation muodostaa 132 asiantuntijan henkilö­kunta. Hallituksen valitsee yhtiö­kokous ja sen puheen­johtajana toimii 17.4.2023 asti Anna-Maija Karjalainen ja sen jälkeen Antti Neimala. Hallituksessa on lisäksi neljä muuta jäsentä: vara­toimitus­johtaja Hanna Tainio, Kuntaliitto (vara­puheen­johtaja), head of procurement Antti Laakso, Aalto-yliopisto, kaupungin­johtaja Johanna Luukkonen, Hyvinkään kaupunki ja pääjohtaja Antti Koivula, Työ­terveys­laitos. Lisäksi hallituksen kokouksiin on osallistunut henkilöstön edustaja Minna Isoherranen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä.

Hallitus nimittää johto­ryhmän yhtiön toimitus­johtajan esityksestä. Johtoryhmässä oli vuoden 2023 lopussa toimitus­johtaja mukaan lukien kuusi henkilöä: toimitus­johtaja Anssi Pihkala (s. 1963), talous­johtaja Kirsi Koivusaari (s. 1966), laki­asian­johtaja Eija Kontuniemi (s. 1966), asiakkuus­johtaja Maritta Mäkelä (s. 1965), kategoria­johtaja Susanna Närvänen (s. 1963) ja digitaalisten palveluiden johtaja Mikko Saavalainen (s. 1979).

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän nimittämisessä noudatetaan valtion omistaja­ohjauksen peri­aatteita, jotka varmistavat muun muassa tasa-arvon toteutumisen. Päätöksen­teossa noudatetaan Suomen osake­yhtiö­lakia ja Hanselin yhtiö­järjestystä. Yhtiön toimi­piste sijaitsee Helsingissä, Postitalossa. Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla.

Hanselin jäsenyydet yhdistyksissä

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Finnish Business & Society, FIBS
  • Helsingin seudun kauppakamari
  • Julkisten hankintojen yhdistys
  • Palvelu­alojen työnantajat PALTA
  • Procom viestinnän ammattilaiset ry
  • Sisäiset tarkastajat ry
  • Suomen liikematkayhdistys FBTA ry
  • Suomen Markkinointiliitto ry
  • Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry

Liiketoiminta

Hanselin liike­toiminta on jaettu kolmeen alueeseen: yhteis­hankintoihin, kilpailutus­palveluihin sekä hankinta­toimen kehittämis­palveluihin. Yhteis­hankinta­yksikkö edistää toiminnallaan julkisen hallinnon tuottavuutta, laadukkaiden julkisten hankintojen tekemistä ja toimittajien tasa­puolista kohtelua. Hanselin tavoitteena on järjestää tarjous­kilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti ja kilpailua syntyy.

Yhtiön liike­toimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan yhdessä ulko­puolisen riski­asian­tuntijan kanssa säännöllisin väli­ajoin. Riski­kartoitus ja riskeihin liittyvät toimen­piteet tuodaan yhtiön hallitukseen noin puolen vuoden välein.

 

Hanselin liiketoiminnan alueet

Yhteishankinnat

Yhteis­hankinnat tarkoittavat puite­­järjestelyjä ja dynaamisia hankinta­­järjestelmiä, joiden kautta Hanselin asiakkaat voivat hankkia tuotteita ja palveluita. Yhteis­hankinta­sopimuksissa sovitaan yleiset ehdot, kuten hankinnan kohde, hinnat sekä osa­puolten vastuut ja velvoitteet. Käyttämällä Hanselin sopimusta asiakas voi varmentaa hankinnan lain­mukaisuuden, asemansa turvaavat sopimus­ehdot sekä helpottaa sopimus- ja toimittaja­hallintaa. Hansel tarkastaa yhteis­hankinnoissa toimittajien soveltuvuuden ja valvoo myös sopimus­­kaudella toimittajan sopimus- ja yhteis­kunnallisten velvoitteiden noudattamista sekä toimittajan vaka­varaisuutta.

Säästöjä syntyy, kun tuotteita ja palveluita kilpailutetaan kerralla riittävän suurille hankinta­määrille ja mahdollisimman monen asiakkaan tarpeisiin. Yhteis­hankinnat tuottavat julkis­hallinnolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessi­kustannuksissa.

Kilpailutuspalvelut

Kilpailutus­palvelut ovat tarpeen, kun hankinnan kohteesta ei ole tarjolla yhteis­hankintaa. Hanselin kilpailuttamis­konsultit ja laki­miehet ovat perehtyneet julkisiin hankintoihin, kilpailuttamiseen ja sopimus­oikeuteen. Palvelun käytöllä asiakas voi varmistua siitä, että hankinnat kilpailutetaan sääntöjen mukaisesti, mahdollisimman hyvillä sopimus­ehdoilla sekä niin, että hinta-, laatu- ja vastuullisuus­tekijät on otettu huomioon. Tämä vapauttaa asiakkaan työaikaa muihin tehtäviin, pienentää hankinta­yksikön riskejä ja edistää parhaiden käytäntöjen jakamista.

Hankintatoimen kehittäminen

Kehittämis­palvelumme tähtää asiakkaiden hankinta­toiminnan tehostamiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen. Asiakas­toimeksi­annoissa pää­roolissa ovat kehitys­päälliköt, mutta käytettävissä on Hanselin koko osaaminen. Kehittämis­palvelut voivat liittyä jonkin asiakkaan hankinta­toimessa esiintyvän ongelman ratkaisemiseen tai palvelu voi olla kokonais­valtaista hankintojen ohjauksen, organisoinnin tai toteutuksen analysointia, kehittämistä ja muutos­johtamista sekä henkilöstön valmentamista. Kehittämis­toimeksiannon sisältö räätälöidään aina tapaus­kohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan ja se toteutetaan tiiviissä yhteis­työssä.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Kasvustrategia

Kasvustrategia 2023–2026:n ensimmäinen vuosi saatiin päätökseen.

Lue juttu

Julkisten hankintojen oppeja Euroopasta

Juristi Jussi Ratsula ja kilpailuttamiskonsultti Satu Salminen valmistuivat Public Procurement Excellence 2022 -⁠ohjelmasta.

Lue juttu

Aktiivista kansainvälistä vastuullisuus­yhteistyötä

Pohjoismainen hankintayksiköiden vastuullisuusyhteistyö on jälleen voimissaan koronaepidemian aiheuttaman pienen notkahduksen jälkeen.

Lue juttu