Tase

VASTAAVAA 31.12.2023 31.12.2022
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 2 885,64 5 836,87
2 885,64 5 836,87
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 84 567,48 102 808,59
84 567,48 102 808,59
Pysyvät vastaavat yhteensä 87 453,12 108 645,46
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 3 366 710,06 3 300 217,84
Muut saamiset 5 609,79 5 746,94
Siirtosaamiset 1 712 923,77 13 388 461,20
5 085 243,62 16 694 425,98
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet 2 880 632,21 2 749 495,90
2 880 632,21 2 749 495,90
Rahat ja pankkisaamiset 7 702 632,19 5 156 237,97
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 15 668 508,02 24 600 159,85
VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 755 961,14 24 708 805,31
VASTATTAVAA 31.12.2023 31.12.2022
Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 000,00 5 000 000,00
Vapaa pääoma
Vapaan pääoman rahasto 2 968 128,27 2 968 128,27
Edellisten tilikausien tulos –1 478 282,58 –1 140 589,57
Tilikauden voitto (tappio) 2 004 233,25 –337 693,01
Oma pääoma yhteensä 8 494 078,94 6 489 845,69
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 701 685,00 598 032,00
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 0,00 42 052,66
Ostovelat 1 430 929,53 3 508 272,35
Muut velat 986 200,03 1 136 518,39
Siirtovelat 4 143 067,64 12 934 084,22
6 560 197,20 17 620 927,62
Vieras pääoma yhteensä 6 560 197,20 17 620 927,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 755 961,14 24 708 805,31
Tulosta