Rahoituslaskelma

 1.1.–31.12.2023 1.1.–31.12.2022
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) 2 004 233,25 –337 693,01
Oikaisut liikevoittoon (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot 29 934,84 43 028,51
Rahoitustuotot ja -kulut –284 370,03 279 088,55
Muut oikaisut 103 653,00 74 458,00
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 853 451,06 58 882,05
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys 11 609 182,36 –2 646 651,84
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys –11 060 730,42 –1 698 433,12
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 401 903,00 –4 286 202,91
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista –64 286,32 –454 246,94
Saadut korot liiketoiminnasta 348 656,35 175 158,39
Maksetut välittömät verot (–) 0,00 0,00
Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 686 273,03 –4 565 291,46
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) –8 742,50 –40 890,67
Investointien rahavirta (B) –8 742,50 –40 890,67
Rahoituksen rahavirta:
Maksetut osingot ja muu voitonjako (–) 0,00 0,00
Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 0,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) 2 677 530,53 –4 606 182,13
Rahavarat tilikauden alussa 7 905 733,87 12 511 916,00
Rahavarat tilikauden lopussa 10 583 264,40 7 905 733,87
2 677 530,53 –4 606 182,13
Tulosta