Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1 Tilin­päätöksen laadinta­peri­aatteet

1.1 Tuloutus­peri­aatteet

Hanselin liike­vaihto koostuu yhteis­hankintojen palvelu­maksuista ja asian­tuntija­palveluiden myynnistä. Palvelu­maksut laskutetaan sopi­mus­toimitta­jilta saa­tujen myynti­raporttien perus­teella jälki­käteen siten, että toimit­taja raportoi edellisen kauden myynnin seu­raavan kauden alussa Hanseliin. Rapor­tointi­kausi on yleensä kuukausi, mutta se voi olla myös kvartaali. Asian­tuntija­palvelut laskutetaan pää­sääntöi­sesti tehtyjen työ­tuntien perus­teella jälki­käteen kuukau­sittain.

1.2 Arvostus­peri­aatteet

Käyttö­omaisuuden tase­arvot perustuvat alku­peräisiin hankinta­menoihin vähen­nettynä suunni­telman mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % meno­jäännös­poistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkä­vaikut­teiset menot poistetaan 5 vuodessa tasa­poistoina.

Valuutta­määräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskus­pankin tili­päätös­päivän keski­kurssiin.

1.3 Tilin­päätöksen vertailu­kelpoisuus

Kirjaus­peri­aatteet ovat pysyneet vuonna 2023 samoina kuin vuonna 2022.

2 Tulos­laskelmaa koskevat liite­tiedot

 

2.1 Henki­löstö­kulut ja henki­löstön keski­määräinen luku­määrä 2023 2022
Palkat –9 819 346,83 –8 838 772,25
Toimitus­johtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot –363 936,85 –336 313,49
Eläke­kulut –1 788 824,30 –1 649 953,07
Muut henkilö­sivu­kulut –360 904,47 –317 074,33
Henki­löstö­kulut yhteensä –12 333 012,45 –⁠11 142 113,14
Luontois­etujen yhteen­lasketut raha-arvot –55 592,10 –54 337,60
Henkilö­kunnan luku­määrä
Tili­kauden lopussa 132 128
Keski­määrin tili­kauden aikana (htv) 123 119
2.2 Poistot
Tili­kauden suunni­telman mukaiset poistot
Aineet­tomat hyödyk­keet
Atk-ohjelmien käyttö­oikeudet –2 951,16 –8 759,10
Aineel­liset hyödyk­keet
Koneet ja kalusto –26 983,56 –34 269,10
Tili­kauden poistot yhteensä –29 934,72 –43 028,20
2.3 Liike­toiminnan muut tuotot
Saadut avustukset 87 840,00 74 507,43
Muut liike­toiminnan muut tuotot 2 079 202,59 1 850 191,66
2 167 042,59 1 924 699,09
2.4 Liike­toiminnan muut kulut
Hallin­non kulut –4 301 561,36 –3 810 276,83
Toimi­tila­kulut –729 835,62 –726 837,04
Puhelin-, tieto­liikenne- ja toimisto­kulut –261 800,77 –211 472,47
Markki­nointi­kulut –122 520,93 –160 945,38
Matka­kulut –99 437,21 –71 784,03
Edustus­kulut –580,56 –783,49
Muut liike­toimin­nan kulut –77 454,42 –75 847,54
Liike­toiminnan muut kulut yhteensä –5 593 190,87 –5 057 946,78
2.5 Rahoitus­tuotot ja -⁠kulut
Rahoitus­tuotot
Korko­tuotot 155 276,55 9 631,91
Valuutta­kurssi­voitot 0,00 0,00
Muut tuotot arvo­pape­reista 193 379,80 165 526,48
Rahoitus­tuotot yhteensä 348 656,35 175 158,39
Rahoitus­kulut
Korko­kulut –234,40 –10,13
Valuutta­kurssi­tappiot –5 450,15 –2 342,23
Muut kulut arvo­pape­reista –58 601,77 –451 894,58
Rahoitus­kulut yhteensä –64 286,32 –454 246,94
2.6 Tilin­tarkas­tajien palkkiot
Tilin­tarkastus­palkkiot –19 695,96 –11 719,51
Muut palkkiot –71 562,57 –63 446,02
Tilin­tarkas­tajien palkkiot yhteensä –91 258,53 –75 165,53
3 Taseen vastaavaa koskevat liite­tiedot 2023 2022
3.1 Pysyvien vastaavien muutokset
Aineet­tomat hyödykkeet
Hankinta­meno 1.1. 498 302,58 498 302,58
Tili­kauden lisäykset 0,00 0,00
Hankinta­meno 31.12. 498 302,58 498 302,58
Kertyneet poistot 1.1. –492 465,71 –483 706,62
Tili­kauden poistot –2 951,23 –8 759,09
Kertyneet poistot 31.12. –495 416,94 –492 465,71
Tase­arvo 31.12. 2 885,64 5 836,87
Aineel­liset hyödyk­keet
Hankinta­meno 1.1. 1 123 835,82 1 082 945,15
Tili­kauden lisäykset 8 742,50 40 890,67
Tili­kauden vähennykset 0,00 0,00
Hankinta­meno 31.12. 1 132 578,32 1 123 835,82
Kertyneet poistot 1.1. –1 021 027,23 –986 757,81
Tili­kauden poistot –26 983,61 –34 269,42
Kertyneet poistot 31.12. –1 048 010,84 –1 021 027,23
Tase­arvo 31.12. 84 567,48 102 808,59
Yhtiöllä ei ole poisto­eroa.
3.3 Saamiset
Matka­ennakot 5 609,79 5 746,94
Muut saamiset yhteensä 5 609,79 5 746,94
3.4 Siirto­saamiset
Kulu­jakso­tukset 1 712 693,79 13 388 461,20
Siirto­saamiset yhteensä 1 712 693,79 13 388 461,20
3.5 Rahoitus­arvo­paperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Muut osakkeet ja osuudet
Rahasto-osuudet 2 145 433,86 1 620 495,90
2 145 433,86 1 620 495,90
Markkina-arvo Markkina-arvo
2 145 433,86 1 620 495,90
2 145 433,86 1 620 495,90
Kirjan­pitoarvo Kirjanpitoarvo
Eläke­sijoitus 529 000,00 529 000,00
529 000,00 529 000,00
Markkina-arvo Markkina-arvo
558 858,11 533 336,33
558 858,11 533 336,33
Kirjan­pitoarvo Kirjanpitoarvo
Kapitali­saatio­sopimus 101 000,00 300 000,00
101 000,00 300 000,00
Markkina-arvo Markkina-arvo
117 615,78 318 221,13
117 615,78 318 221,13
Kirjan­pitoarvo
Nordea Low Duration European Covered Bond 105 198,35 300 000,00
105 198,35 300 000,00
Markkina-arvo
108 333,50 301 608,14
108 333,50 301 608,14
Rahoitus­arvo­paperit yhteensä kirjan­pito­arvo 2 880 632,21 2 749 495,90
4 Taseen vastat­tavaa koskevat liite­tiedot 2023 2022
4.1 Oma pää­oma
Sidottu oma pääoma
Osake­pää­oma 1.1. 5 000 000,00 5 000 000,00
Osake­pää­oman alennus 0,00 0,00
Osake­pää­oma 31.12. 5 000 000,00 5 000 000,00
Sidottu oma pää­oma yhteensä 5 000 000,00 5 000 000,00
Vapaa oma pää­oma
Vapaan pää­oman rahasto 1.1. 2 968 128,27 2 968 128,27
Vapaan pää­oman rahaston vähennys 0,00 0,00
Vapaan pää­oman rahasto 31.12. 2 968 128,27 2 968 128,27
Voitto/tappio edelli­siltä tili­kausilta 1.1. –1 478 282,58 –1 140 589,57
Voitto/tappio edelli­siltä tili­kausilta 31.12. –1 478 282,58 –1 140 589,57
Tili­kauden voitto/tappio 2 004 233,25 –337 693,01
Vapaa oma pää­oma yhteensä 3 494 078,94 1 489 845,69
Oma pää­oma yhteensä 31.12. 8 494 078,94 6 489 845,69
Laskelma voiton­jako­kelpoi­sista varoista 31.12.
Vapaan pää­oman­rahasto 2 968 128,27 2 968 128,27
Edellisten tili­kausien tappio –1 478 282,58 –1 140 589,57
Tili­kauden voitto 2 004 233,25 –337 693,01
Voiton­jako­kelpoiset varat 3 494 078,94 1 489 845,69
4.2 Pakol­linen varaus
Eläke­vastuu aikai­semmilta vuosilta 701 685,00 598 032,00
4.3 Lyhyt­aikainen vieras pää­oma
Siirto­velat
Vuosi­loma­palkat sosi­aali­kuluineen 1 317 437,64 1 215 578,98
Palkka­velat sosi­aali­kuluineen 272 762,38 249 558,34
Työn­antajan pakol­liset vakuutus­maksut 0,00 2 028,92
Kulu­jakso­tukset tili­kaudelle 2 552 867,62 11 466 917,98
Siirto­velat yhteensä 4 143 067,64 12 934 084,22
5 Vakuuksia ja vastuu­sitou­muksia koskevat liite­tiedot
5.1 Lähi­piirin liike­toimet
Yhtiöllä ei ole olennaisia ja tavanomaisista kaupallisista ehdoista poikkeavia intressitahotapahtumia.
5.2 Vakuudet ja vastuut
Muut omat vastuut
Vuokra­vastuut alle vuoden 782 935,76 929 145,12
Vuokra­vastuut yli vuoden 3 897 528,40 4 296 509,38
Leasing-vastuut alle vuoden 59 115,49 79 972,14
Leasing-vastuut yli vuoden 6 432,13 77 091,49
Vakuudet ja vastuut yhteensä 4 746 011,78 5 382 718,13
Sähkön johdan­nais­sopimukset
Markkina-arvo 4 354 635,41 106 704 653,48
Suojatun volyymin arvo (kohde-etuus) 101 796 276,98 102 649 750,77

Valtion sähkön­hankinta toteu­tetaan keski­tetysti Hanselin puite­sopimuk­sella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaa­minen hyödyke­johdan­nai­silla valtion sähkön suo­jaus­strate­gian mukai­sesti. Hansel vastaa port­folion hal­lin­noin­nista ja on johdan­nais­sopi­musten vasta­puoli asiak­kaiden­sa puolesta. Hanselin käyttämät vasta­puolet ovat kaikki suuria toimi­joita alalla, ja Hansel hajaut­taa port­foliota eri vasta­puolil­le riskin pienen­tämi­seksi. Tällä hetkellä mah­dolli­sia vasta­puolia on kuusi kappa­letta. Joh­dan­nais­kauppa on Hanse­lille läpi­kulku­erä, siihen liitty­vät kulut ja tuotot lasku­tetaan täys­määräi­senä edelleen Hansel-port­folioon liitty­neiltä asiak­kailta. Johdan­naisten markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen.

Hanselin asettama sähkön­hankin­nan seu­ranta­ryhmä vastaa valtion sähkön­hankinnan ohjauk­sesta ja seuran­nasta ja tekee tarvit­ta­essa esityk­siä sähkön­hankinnan kehit­tämi­seksi. Seu­ranta­ryhmän koolle­kutsu­jana toimii Hanselin kate­goria­pääl­likkö. Hanselin edustajat tapaavat sään­nölli­sesti valtio­varain­minis­teriön edus­tajia sähkön­hankin­taan liittyen.

Valtion sähkön­hankinnan suo­jaus­strate­giasta päättää valtio­varain­ministeriö. Stra­tegian toteu­tuk­sesta vastaa Hansel ja stra­tegian mukai­sista yksit­täi­sistä suo­jaus­tapah­tumista sekä niiden ajoi­tuk­sista päättää Hanselin kilpai­luttamat salkun­hoitajat. Suojauk­sia on tehty suo­jaus­stra­tegian mukai­sesti aina vuoteen 2027 asti.

5.3 Oikeuden­käynnit

Hanselilla oli vuoden 2023 lopussa markkinaoikeudessa vireillä kaksi valitusta. Yhtiöllä ei ole vuoden 2023 lopussa valituksia vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hansel ei saanut vuonna 2023 päätöksiä markkinaoikeudesta tai korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

5.4 Tili­kauden jälkeiset olen­naiset tapah­tumat

Tili­kauden päätty­misen jälkei­siä olen­naisia tapah­tumia ei ole.

Tulosta