GRI-indeksi

Käytetty GRI-standardi on vuoden 2021 mukainen ja GRI 1 -⁠raportointikäytännöt ovat käytössä.

Yleiset tiedot
GRI-tunnus GRI-selite Linkitys Huomiot Hanselin raportoinnista/Olennainen vastuullisuusnäkökohta
GRI 2 Organisaatio ja raportointikäytännöt
2-1 Organisaation tiedot Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
2-2 Organisaation vastuullisuusraportointiin kuuluvat kokonaisuudet Vastuullisuuden johtaminen Vastuullisuusraportointi koskee koko Hansel Oy:tä.
2-3 Raportointijakso, raportointitiheys ja yhteystiedot Vastuullisuuden johtaminen
2-4 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vastuullisuuden johtaminen Ei muutoksia
2-5 Ulkoinen varmentaminen Riippumaton varmennusraportti
Toiminnot ja henkilöstö
2-6 Toiminnot, arvoketju ja muut liiketoimintasuhteet Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
2-7 Henkilöstö Henkilöstötilastot Henkilöstötietoja ei ole eritelty alueellisesti, koska Hanselilla on vain yksi toimipiste. Jokaista henkilöstötunnuslukua ei ole eritelty sukupuolen mukaan, koska tämä ei ole oleellinen tieto.
2-8 Vuokratyövoiman käyttö Henkilöstöluvut johtamisen ja kehittämisen apuna
Hallinto ja roolit
2-9 Hallintorakenne ja kokoonpano Hansel – julkishallinnon hankintayksikkö

Henkilöstö ja organisaatio

Hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, eivätkä he osallistu yhtiön operatiiviseen toimintaan.
2-10 Hallituksen nimittäminen ja valinta Hansel – julkishallinnon hankintayksikkö
2-11 Hallituksen puheenjohtajan asema Hansel – julkishallinnon hankintayksikkö Hallituksen puheenjohtaja on yhtiökokouksen nimittämä, eikä hän osallistu operatiiviseen toimintaan.
2-12 Hallituksen rooli vaikutusten valvonnassa Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö

Vastuullisuuden johtaminen

Hallitukselle raportoidaan vastuullisuustyöstä kokousten yhteydessä.
2-13 Vaikutusten hallinnan vastuun delegointi Vastuullisuuden johtaminen Yhteishankintojen vastuullisuuden hallinta on kategoriahallinnassa. Vastuullisuusryhmä tukee osaamisellaan vastuullisuuden edistämistä.
2-14 Hallituksen rooli vastuullisuusraportoinnissa Vastuullisuuden johtaminen Hallitus saa tiedoksi vastuullisuusraportin ennen julkaisua.
2-15 Eturistiriitojen välttäminen Compliance-kertausharjoitukset kiinnostivat

Hanselin liiketoimintaperiaatteet

Lähipiirirekisteri tehtiin 1/2024. Tämä koskee hallitusta, toimitus­johtajaa ja toimitus­johtajan sijaista.
2-16 Epäkohtien tiedoksi tuominen Compliance-kertausharjoitukset kiinnostivat

Hanselin liiketoimintaperiaatteet

Epäkohdat tuodaan hallitukselle tiedoksi toimitus­johtajan katsauksessa tai jos ne ovat kiireellisiä, erikseen. Vuonna 2023 epäkohtia ei ollut.
2-17 Hallituksen pätevyys Hallitus on arvioinut vastuullisuus­osaamistaan vuonna 2021.
2-18 Hallituksen suorituksen arviointi Vastuullisuuden johtaminen Hallitus tekee anonyymin itse­arvioinnin kerran vuodessa kirjallisesti ja joka kokouksen päätteeksi suullisesti. Kehitetään vastuullisuus­näkökulmien huomioon ottamista hallitus­työn arvioinnissa.
2-19 Hallituksen ylimmän johdon palkitseminen Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Hallituksella ei ole palkitsemisjärjestelmää, vaan kiinteät palkkiot. Johto­ryhmän palkkio­järjestelmässä vastuullisuus on mukana yhtenä tulos­palkkion perusteena.
2-20 Palkitsemisjärjestelmät Tulospalkkiolla kannustetaan henkilöstöä Hanselissa ei ole käytössä kannustimia työ­suhteen alkaessa. Työ­suhteen päättämiseen liittyvä korvaus on ainoastaan toimitus­johtajan sopimuksessa.
2-21 Kokonaisvuosiansion suhde a) Korkeimman ansion suhde verrattuna muiden työn­tekijöiden palkkojen mediaaniin oli 3,8 ja b) korkeimman vuosi­ansion prosentuaalisen nousun suhde verrattuna muiden työn­tekijöiden vuosi­ansion nousuun oli 1,0.
Vastuullisuus­linjaukset ja käytännöt
2-22 Kestävän kehityksen linjaukset Kasvustrategia
2-23 Politiikkasitoumukset Toimitusjohtajan katsaus

Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020

Hansel edistää toiminnassaan Kansallisen julkisten hankintojen strategian toteutumista. Lisäksi Hansel toimii valtio­neuvoston periaate­päätösten ja omistaja­ohjauksen linjausten mukaan.

Toimivat markkinat ja säästöt, ympäristö­vastuulliset hankinnat, sosiaalisesti vastuulliset hankinnat, hankintojen sujuvuus ja hankinta­osaamisen jakaminen.

2-24 Politiikkasitoumusten sisällyttäminen Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020

Kasvustrategia

Hanselin yhteis­hankintoihinsa soveltama vastuullisuus­analyysi noudattaa Kansallista julkisten hankintojen strategiaa.
2-25 Prosessit kielteisten vaikutusten korjaamiseksi Vastuullisuuden johtaminen

Riskit ja riskien hallinta

Yhteishankintojen päästöt laskettiin

Hanselin liiketoimintaperiaatteet

Ilmoitukset käsittelee compliance-tiimi compliance officerin johdolla.
2-26 Neuvonanto eettiseen toimintaan ja palautekanavat väärinkäytösten ilmoittamiseksi Compliance-kertausharjoitukset kiinnostivat

Hanselin liiketoimintaperiaatteet

Compliance-tiimi tukee kaikkia hanselilaisia kaikessa eettisessä toiminnassa. Henkilöstön on mahdollista tehdä nimettömiä ilmoituksia ilmianto­kanavaan.
2-27 Lakien ja määräysten noudattaminen Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Raportoitavia compliance-tapauksia ei ole ollut. Tilin­päätöksen liite­tiedot 5.3 Oikeuden­käynnit.
2-28 Jäsenyydet järjestöissä Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
Sidosryhmätoiminta
2-29 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmämme

Saimme sidosryhmiltämme yhä parempaa palautetta

Toimivat markkinat ja säästöt, luotettavat sopimus­toimittajat, hankintojen sujuvuus ja hankinta­osaamisen jakaminen, luotettavat sopimus­toimittajat
2-30 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Hanselissa on käytössä oma TES, jonka piiriin koko henkilöstö kuuluu. Hanselin TES ei koske vuokra­työntekijöitä.
GRI 3 Olennaiset vastuullisuusnäkökohdat
3-1 Olennaisten vastuullisuusnäkökohtien arviointi Olennaisuusarvio
3-2 Olennaisten vastuullisuusnäkökohtien esittely Olennaisuusarvio
3-3 Olennaisten vastuullisuusnäkökohtien johtaminen Vastuullisuuden johtaminen
Taloudelliset vaikutukset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Avainluvut

Tuloslaskelma

Toimivat markkinat ja säästöt
203-2 Epäsuorat taloudelliset vaikutukset Yhteishankintojen kehitys

Turvallisuuden ja varautumisen merkitys korostui

Toimivat markkinat ja säästöt, varautuminen ja turvallisuus
205-2 Lahjonnan ja korruption vastainen koulutus Compliance-kertaus­harjoitukset kiinnostivat Eettinen ja vaatimusten­mukainen toiminta, luotettavat sopimus­toimittajat
Hansel 1 Varautuminen Turvallisuuden ja varautumisen merkitys korostui Varautumiseen liittyvät prosessit kehitettiin vuonna 2023.

Varautuminen ja turvallisuus

Ympäristövaikutukset
305-1 Suorat GHG Scope 1 -⁠päästöt Yhteishankintojen päästöt laskettiin

Pilotoimme hiili­käden­jälki­laskentaa

305-2 Epäsuorat GHG Scope 2 -⁠päästöt Yhteishankintojen päästöt laskettiin
305-3 Muut epäsuorat GHG Scope 3 -⁠päästöt Yhteishankintojen päästöt laskettiin
305-4 GHG-päästöintensiteetti Yhteishankintojen päästöt laskettiin Ympäristö­ystävälliset hankinnat
308-2 Negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja tehdyt toimenpiteet Yhteishankintojen päästöt laskettiin

Vastuullisuuden johtaminen

Ympäristö­ystävälliset hankinnat
Sosiaaliset vaikutukset
404-1 Koulutuspäivät Henkilöstötilastot Hansel on asian­tuntija­orgnisaatio, eikä henkilöstöä ole luokiteltu muilla tasoilla kuin esi­henkilöt ja muut työn­tekijät. Tarkempi erittely ei ole henkilöstön roolien vuoksi olennaista.

Hyvinvoiva työyhteisö

Hansel 2 Vastuullisuustunnuksen saaneiden yhteishankintojen % Vastuullisuuden johtaminen Ympäristö­ystävälliset hankinnat, sosiaalisesti vastuulliset hankinnat, toimivat markkinat ja säästöt, luotettavat sopimus­toimittajat

 

Tulosta