Riippumaton varmennus­raportti

Olemme Hanselin (0988084-1) (jäljempänä ”Hansel”) hallituksen/johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksi­annon, jonka kohteena ovat olleet tietyt Hanselin vuosi­kertomuksessa 2023 esitetyt tietyt vastuullisuuden tunnus­luvut (jäljempänä ”Tietyt vastuullisuus­tiedot”) 31.12.2023 päättyneeltä vuodelta.

Tietyt vastuullisuus­tiedot pitävät sisällään seuraavissa Hanselin vuosi­kertomuksen 2023 osioissa esitetyt tunnusluvut:

  • Toiminta
  • Uudistuva hankinta­toimi
  • Vastuulliset hankinnat
  • Hansel työ­paikkana
  • GRI

Hallituksen/johdon velvollisuudet

Hanselin hallitus/johto vastaa Tiettyjen vastuullisuus­tietojen sekä niissä esitettyjen väittämien laatimisesta ja esittämisestä raportointi­kriteeristön eli yhtiön raportointi­ohjeiden ja GRI Sustainability Reporting Standards -⁠raportointi­ohjeiston mukaisesti. Johto vastaa myös Hanselin kestävän kehityksen tavoitteiden määrittämisestä suoriutumisen ja raportoinnin osalta, sisältäen sidos­ryhmien ja olennaisten näkö­kulmien tunnistamisen, sekä niiden toiminnan johtamisen ja sisäisen valvonnan järjestelmien perustamisesta ja yllä­pitämisestä, joista raportoitu toimintaan liittyvä tieto on saatu.

Meidän velvollisuutemme

Meidän velvollisuutemme on suorittaa rajoitetun varmuuden antava toimeksi­anto ja esittää toimeksi­annon perusteella riippumaton johto­päätös. Olemme suorittaneet varmennus­toimeksi­annon Yritys­vastuu­tiedoille International Auditing and Assurance Standard Board IAASB:n julkaiseman kansain­välisen varmennus­toimeksi­anto­standardin International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (uudistettu), Muut varmennus­toimeksi­annot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilin­tarkastus tai yleis­luonteinen tarkastus, mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme toimeksi­annon hankkiaksemme rajoitetun varmuuden siitä, onko Yritys­vastuu­tiedoissa olennaista virheellisyyttä. Valittujen varmennus­toimen­piteiden luonne, ajoitus ja laajuus perustuvat ammatilliseen harkintaan sisältäen arvioinnin väärin­käytöksestä tai virheestä johtuvasta olennaisesta virheellisyydestä. Uskomme, että hankkimamme evidenssi on riittävää ja asian­mukaista rajoitetun varmuuden johto­päätöksellemme.

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksi­antoa, ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

KPMG Oy Ab soveltaa kansain­välistä laadun­hallinta­standardia ISQM 1, jonka mukaan tilin­tarkastus­yhteisön on suunniteltava, otettava käyttöön ja pidettävä toiminnassa laadun­hallinta­järjestelmä, mukaan lukien eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskevat toiminta­peri­aatteet tai menettely­tavat.

Kuvaus suoritetuista toimen­piteistä

Rajoitetun varmuuden antava toimeksi­anto toteutetaan tekemällä tiedusteluja pää­asiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt Tietyt vastuullisuus­tiedot, sekä soveltamalla analyyttisia ja muita asian­mukaisia evidenssin hankkimis­menetelmiä. Olemme suorittaneet toimeksi­annossa muun muassa seuraavat toimen­piteet:

  • Haastatelleet Hanselin ylimmän johdon jäseniä sekä Tiettyjen vastuullisuus­tietojen keräämisestä vastaavia henkilöstön jäseniä;
  • Arvioineet GRI Sustainability Reporting Standards -⁠raportointi­ohjeiston raportointia koskevien peri­aatteiden soveltamista Tiettyjen vastuullisuus­tietojen esittämisessä;
  • Arvioineet Tiettyjen vastuullisuus­tietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettyjä tiedon­hallinnan prosesseja, tieto­järjestelmiä ja käytännön menettely­tapoja;
  • Käyneet läpi esitetyt Tietyt vastuullisuus­tiedot ja arvioineet tietojen laatua ja laskenta­rajojen määrittelyä;
  • Testanneet Tiettyjen vastuullisuus­tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä alku­peräisistä dokumenteista ja järjestelmistä otos­pohjaisesti

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksi­annossa suoritettavat toimen­piteet poikkeavat luonteeltaan ja ajoitukseltaan kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksi­annossa suoritettavista toimen­piteistä ja ovat niitä suppeampia. Tämän vuoksi rajoitetun varmuuden antavassa toimeksi­annossa saatava varmuuden taso on huomattavasti alempi kuin varmuus, joka olisi saatu suorittamalla kohtuullisen varmuuden antava toimeksi­anto.

Toimeksiannon luontaiset rajoitukset

Kaikkiin varmennus­toimeksi­antoihin liittyy luontaisia rajoituksia tarkastellun tiedon valikoivasta testauksesta johtuen. Siten havaitsematta jääneitä väärin­käytöksiä, virheellisyyksiä tai säädösten­vastaisuuksia saattaa esiintyä. Lisäksi ei-taloudelliseen tietoon saattaa liittyä merkittävämpiä luontaisia rajoituksia kuin taloudelliseen tietoon ottaen huomioon sekä sen luonteen että menetelmät, joita käytetään tällaisten tietojen keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen.

Johtopäätökset

Johtopäätöksemme on tehty toisaalla tässä raportissa esitettyihin seikkoihin perustuen, ja se on niistä riippuvainen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet johto­päätöksemme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä.

Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että rajoitetun varmennus­toimeksi­annon kohteena olleet yritys­vastuu­tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan laadittu yhtiön raportointi­ohjeiden ja GRI Sustainability Reporting Standards -⁠raportointi­ohjeiston mukaisesti.

Helsinki, 25. maaliskuuta 2024
KPMG Oy Ab

Mikko Luoma
Senior Manager, KHT, JHT

Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory

Tulosta