Yhteis­hankintojen päästöt laskettiin

Hanselin yhteis­­hankintojen kautta hankittiin vuonna 2023 noin 1,6 miljardin euron edestä tavaroita ja palveluita. Näin merkittävät ostot aiheuttavat myös merkittäviä kasvi­huone­kaasu­päästöjä, ja syksyllä 2023 päätimme tehdä ensimmäistä kertaa laskelman puite­järjestelyjen ja dynaamisten hankinta­järjestelmien kautta tehtyjen hankintojen päästöistä.

Olemme jo aiemmin tarjonneet asiakkaillemme mahdollisuuden tarkastella omien hankintojensa laskennallisia, osto­lasku­dataan pohjautuvia hiili­dioksidi­päästöjä Hankinta­pulssi-palvelussa. Nyt samaa mallia ja kertoimia sovellettiin siihen, että laskettiin yhteis­hankintojen päästöt. Liikkeelle lähdimme yhteis­hankintojenkin osalta niin sanotuista laskennallisista päästöistä, muutamin tarkennuksin. Tämä on ensimmäinen askel, jonka jälkeen tavoitteena on saada yhä tarkempi ja realistisempi kuva päästöistä.

”Tämä on ensimmäinen askel, jonka jälkeen tavoitteena on saada yhä tarkempi ja realistisempi kuva päästöistä.”

Sekä osto­lasku­datan laskennalliset päästöt että nyt lasketut yhteis­hankintojen päästöt perustuvat Suomen ympäristö­keskuksen asian­tuntijoiden tuottamiin tuote- ja palvelu­ryhmä­kohtaisiin, kunkin ryhmän keski­määräisiä päästöjä kuvaaviin kertoimiin. Nämä kertoimet päivitettiin 2023 yhteis­työssä SYKEn kanssa, minkä lisäksi yhteis­hankintojen päästöjen laskemista varten kertoimet linkitettiin yhteis­hankinta­myynnin raportointi­dataan.

 

Laskennallisten CO2-päästöjen osuus on suurin energialla, 44 prosenttia, sekä elintarvikkeilla ja ravintolapalveluilla, 19 prosenttia. Muiden kategorioiden osuus on 37 prosenttia.

 

Suurimmat osuudet olivat energia 13 prosenttia, asiantuntijapalvelut 12 prosenttia, ohjelmistot 12 prosenttia, IT-laitteet 9 prosenttia sekä henkilöstö ja terveys 9 prosenttia. Muiden katergorioiden osuus oli yhteensä 43 prosenttia.

 

Vuonna 2024 nämä yhteis­hankintojen päästö­tiedot tuodaan myös asiakkaiden ja toimittajien saataville muun muassa Hankinta­pulssi- ja Toimittaja­pulssi-palveluihin. Asiakkaat ja toimittajat voivat hyödyntää tietoja osana oman organisaationsa päästö­laskentaa. Päästö­lukuja tarkasteltaessa ja käytettäessä on tärkeää muistaa, että tähän harjoitukseen – niin kuin kaikkeen päästö­laskentaan toistaiseksi – liittyy epä­varmuutta siinä mielessä, että kertoimet ovat laskennallisia keski­arvoja, eivätkä siten kuvasta täysin realistisesti kunkin yksittäisen hankinnan todellisuutta. Suuntaa-antavatkin hankintojen päästö­laskelmat ovat kuitenkin arvokas apu siihen, että päästö­vähennys­toimen­piteitä voidaan kohdentaa järkevästi. Toisaalta suuntaa-antavinakin hankintojen päästö­laskelmat ovat apuna hankinta­yksiköille GHG-protokollan mukaisten scope 2 (energia)- ja scope 3 (ostetut tuotteet ja palvelut) -⁠päästö­laskelmien tekemisessä.

Osasta Hanselin yhteis­hankinnoista sopimus­toimittajilla itsellään on todella hyvää ja tarkkaa päästö­tietoa. Näitä tarkempia päästö­tietoja ei kuitenkaan vielä systemaattisesti kerätä yhteis­hankinta­toimittajilta, mutta avauksia tähänkin suuntaan nähdään varmasti lähi­vuosina.

Siinä missä päästö­laskelmat toteutuneista hankinnoista puite­järjestelyjen ja DPS:ien kautta ovat menneisyyteen katsomista, Hansel tekee kaikissa yhteis­hankinnoissaan laajan vastuullisuus­analyysin ympäristö-, talous- ja sosiaalisen vastuullisuuden näkö­kulmista jo yhteis­hankinnan valmistelu­vaiheessa. Näistä vastuullisuus­analyyseistakin löydät lisää tietoja yhteis­hankinta­kohtaisesti hansel.fi:stä Hankintapulssista.

 

Hanselin oman toiminnan päästöt

Hanselin omasta toiminnasta aiheutuneet päästöt on laskettu GHG-protokollan mukaisesti ja samoin rajoituksin vuodesta 2020 alkaen. Scope 1- ja Scope 2 -päästöt olivat Hanselissa nolla. Päästöjen kasvuun Scope 3:ssa vaikutti koronapandemian jälkeen lisääntynyt työmatkailu sekä IT-palveluiden hankinnat.

2023 2022 2021 2020 Muutos-% (vrt. 2022)
Ko­ko­nais­­pääs­töt (pl. Hilma),
(Scope 1–3), tCO2-ekv*
661 (74) 480 (55) 535 (62) 657 (76) 38
Ko­ko­nais­­pääs­töt (sis. Hilma),
(Scope 1–3), tCO2-ekv*
865 (97) 591 (68) 651 (76) 767 (89) 46
Scope 1,
tCO2-ekv
0 0 0 0 0
Scope 2,
tCO2-ekv
0 0 65 54 0
Scope 3 (pl. kir­jan­pi­don/En­vi­ma­tin da­ta),
tCO2-ekv
70 43 37 170 63
Scope 3 (pl. Hilma),
tCO2-ekv
661 480 471 603 38
Scope 3 (sis. Hilma),
tCO2-ekv
865 591 587 713 46
Pääs­töt työn­te­ki­jää koh­den, tCO2-ekv/hkl (htv) (ml. kir­jan­pi­to/
En­vi­matin data)
5,4 4,0 4,6 5,9 35
Pääs­töt työn­te­ki­jää koh­den, tCO2-ekv/hkl (htv) (pl. kir­jan­pi­don/
En­vi­ma­tin da­ta)
0,6 0,4 0,9 2,0 50
*Su­luis­sa an­net­tu tie­to, kuin­ka mo­nen kes­ki­­ver­to­suo­ma­lai­sen vuo­tui­sia pääs­tö­jä ko­ko­nais­pääs­töt vas­taa­vat.
Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Pilotoimme hiili­käden­jälki­laskentaa

Hiilikädenjälki kuvaa jonkin tuotteen tai palvelun mahdollistamaa hiili­jalan­jäljen pienennystä, jonka tuotteen tai palvelun käyttäjä voi saavuttaa.

Lue juttu

Analytiikan tulevaisuuden näkymät

Julkisten hankintojen digitalisaatio on Suomessa pitkällä, ja dataa hankintoihin liittyen syntyy enemmän kuin ehditään hyödyntää.

Lue juttu

Yhteishankintojen esi­selvitystä kehitettiin

Kustakin uudesta yhteis­hankinnasta tehdään kattava esiselvitys. Vuonna 2023 esi­selvityksen sisältöä, käsittely­prosessia ja ohjeistusta kehitettiin.

Lue juttu