Katsaus vuoden 2023 tapahtumiin

Vuonna 2023 käynnistyi kasvu­strategian toimeenpano, jossa lähtö­kohtana on asiakkaan saama lisäarvo. Hanselin visiona on olla asiakkaan ensi­sijainen hankinta­kumppani ja tehtävänä on lisätä tuottavuutta Suomen julkis­hallintoon vaikuttavilla hankinnoilla. Hansel toimii eettisesti ja tehokkaasti tarjoten samalla erin­omaisen palvelu­kokemuksen asiakkailleen. Vastuullisuus­työ on valttimme jatkossakin, ja tätä työtä Hanselissa tehdään jatkuvasti parantaen. Yhtiön työn­tekijät ovat julkisten hankintojen parhaita osaajia, jotka arvostavat työtään ja toisiaan. Hanselin työ­kulttuuri kannustaa jatkuvaan oppimiseen, yhteisöllisyyteen ja hyvään yhteis­henkeen.

Geopoliittisen tilanteen muuttuminen ja pandemia nostivat varautumis­asioiden merkitystä, ja vuonna 2023 yhtiössä toteutettiin varautumisen kehitys­projekti. Yhteis­hankinnoissa otettiin käyttöön hankintojen kriittisyys­luokittelu ja siihen perustuvat toimenpiteet. Hansel varmistaa myös oman toimintansa jatkuvuuden häiriö­tilanteissa ja huolehtii yhteis­hankintojen varautumis­asioista yhteis­työssä asiakkaiden ja sopimus­toimittajien kanssa.

Inflaatiotilanne alkoi loppu­vuonna helpottaa. Poikkeuksellisiin olo­suhteisiin perustuvia hinnan­korotus­esityksiä saatiin sopimus­toimittajilta enää vähän. Hinnan­korotuksia hyväksytään vain harkiten ja sopimukseen perustuen. Toimittajien tulee hinnan­korotus­esityksen perusteeksi pystyä todentamaan kustannus­tason nousu.

Vuosi 2023 oli vilkas tapahtuma­vuosi, ja erilaisiin tilaisuuksiin osallistui lähes 2 600 asiakasta ja toimittajaa. Hansel oli mukana 62 eri tapahtumassa, joista kahdeksan oli webinaareja, 48 info­tilaisuuksia yhteis­hankinnoista sekä kuusi tapahtumaa, joissa Hansel oli mukana omalla osastolla. Webinaareja järjestettiin sekä asiakkaille että sopimus­toimittajille, ja aiheita olivat muun muassa yhteis­hankinnat ja niihin liittyvät minikisat, ICT ja Hanselin verkko­palvelu. Asiakas­foorumi kokoontui kolme kertaa, ja käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa hankinta­laki, osto­laskujen analysointi ja hallitus­ohjelman hankintoihin liittyvät kirjaukset.

Hanselin asiakas- ja toimittaja­tyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Vuotta 2023 koskevat kyselyt toteutettiin tammikuussa 2024. Asiakas­tyytyväisyys­kyselyn arvo­sanojen keski­arvo asteikolla 1–5 oli 4,19 (edellinen vuosi 4,15) ja toimittaja­tyytyväisyys­kyselyssä 4,06 (edellinen vuosi 4,01). Yhteis­hankintojen tuki­yksikkö tarjoaa palveluita liittyen 50 yhteis­hankintaan, joissa asiakas tekee toimittaja­valinnan mini­kilpailutuksella. Tämän yksikön asiakas­tyytyväisyys toimeksiantojen osalta oli 4,53 vuonna 2023 (4,61 vuonna 2022).

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen kesällä 2023 julkaistuun hallitus­ohjelmaan on kirjattu lukuisia hankinta­lakiin liittyviä muutoksia, joiden valmistelu alkanee keväällä 2024. Muutokset vaikuttavat toteutuessaan myös Hanselin kilpailutuksiin lisäten hallinnollista taakkaa. Toisaalta hallitus­ohjelmassa suhtaudutaan yhteis­hankinta­yksiköihin myönteisesti. Hallitus­ohjelmassa on myös varautumiseen liittyviä kirjauksia, jotka vaikuttavat myös Hanselin toimintaan.

Hankintalain muuttamista koskeva hallituksen esitys (HE 102/2023 vp) annettiin edus­kunnalle joulu­kuussa 2023. Muutos­ehdotukset koskevat muun muassa hankintojen ilmoittamis­velvoitetta ja Kilpailu- ja kuluttaja­viraston valvonta­menettelyn aika­rajojen pidentämistä. Vireillä olevalla laki­ehdotuksella ei ole olennaisia vaikutuksia Hanselin toimintaan. Oikeus­ministeriön asettaman julkisuus­lain ajan­tasaistamista koskeva työryhmä julkaisi mietintönsä joulu­kuussa 2023. Mietinnössä ehdotetaan tietojen julkisuutta koskevien säännösten ulottamista julkis­omisteisiin yhtiöihin sekä eräiden säännösten muuttamista. Muutosten johdosta yhtiö­muodossa toimivat hankinta­yksiköt tulisivat tietojen julkisuutta koskevissa kysymyksissä vastaavan sääntelyn piiriin kuin Hansel. Varautumis­velvoitteiden laajentamista valmistellaan oikeus­ministeriössä. Valmius­lain muutoksella olisi toteutuessaan vaikutuksia myös Hanseliin.

Lokakuussa 2023 alkoi sisä­markkinoita vääristävistä ulko­maisista tuista annetun asetuksen (EU) 2022/2560 soveltaminen. Asetus edellyttää arvoltaan merkittävissä hankinnoissa tarjoajien selvittävän kolmansista maista saadut taloudelliset tuet, minkä jälkeen komissio tutkii tukien soveltumisen sisä­markkinoille ja voi kieltää hankinta­sopimuksen tekemisen. Joulu­kuussa 2023 tuli voimaan pakottamisen vastainen asetus (EU) 2023/2675, jonka mukaan komissio voi tutkia kolmansien maiden pakottamis­toimia ja määrätä täytäntöön­pano­asetuksella muun muassa hankintoihin liittyviä velvoitteita, kuten velvoittaa hankinta­yksiköt sulkemaan tarjous­kilpailuista pakottamiseen syyllistyneistä kolmansista maista tulevia tarjouksia tai oikaista kyseistä maista tulevien tarjousten piste­määriä tarjousten vertailussa. Kesällä 2023 tuli voimaan EU:n akkuasetus (EU) 2023/1542, jossa velvoitetaan hankinta­yksiköt huomioimaan akkujen elin­kaaren ympäristö­vaikutukset. EU:ssa on vireillä lisäksi useita muitakin erityisesti julkisten hankintojen vastuullisuus­näkö­kulmiin vaikuttavia lain­säädäntö­ehdotuksia, kuten yritys­vastuu­direktiivi (COM (2022) 71 final), energia­tehokkuus­direktiivi (COM (2021) 802 final), NetZeroIndustryAct (COM (2023) 161 final) sekä raskaiden ajo­neuvojen hiili­dioksidi­normeja koskeva asetus (COM (2023) 88).

Hansel on mukana valtio­varain­ministeriön asettamassa yhteis­hankintojen koordinaatio­ryhmässä sekä jäsenenä että sihteeristössä. Työryhmän toimikausi on 1.1.2023–31.12.2024. Lisäksi Hansel oli vuoden aikana mukana myös muissa hankkeissa, kuten valtio­varain­ministeriön ja Kunta­liiton yhteisessä Hankinta-Suomi-toimen­pide­ohjelmassa ja työ- ja elin­keino­ministeriön rahoittamassa Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisessa osaamis­keskuksessa (KEINO).

Hansel jatkoi julkisten hankintojen ilmoitus­kanavan (Hilma) kehittämistä valtio­varain­ministeriön toimeksi­annosta. Hankkeen rahoituksesta vastaa valtio­varain­ministeriö, ja hankkeeseen liittyvä laskutus liike­toiminnan muissa tuotoissa oli 1 692 tuhatta euroa vuonna 2023 (1 437 tuhatta euroa vuonna 2022). Lisäksi yhtiössä tehtiin useita muita kehitys­projekteja, kuten verkko­sivuston ja toiminnan­ohjaus­järjestelmän (XRM) kehittäminen, mini­kisa­toiminnallisuuksien rakentaminen ja ajo­neuvo­palvelun uudistaminen. Vastuullisuuden osa-alueella ensimmäinen kolmannen tahon tekemä vastuullisuus­auditointi siivous­palveluista saatiin päätökseen. Yhteis­hankintojen vastuullisuus­analyysi­prosessi siirrettiin toiminnan­ohjaus­järjestelmään, mikä mahdollistaa aikaisempaa paremman raportoinnin asiakkaiden suuntaan.

Hanselilla oli vuoden 2023 lopussa markkina­oikeudessa vireillä kaksi valitusta. Yhtiöllä ei ole vuoden 2023 lopussa valituksia vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hansel ei saanut vuonna 2023 päätöksiä markkina­oikeudesta tai korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden keskeisten yhteis­hankinta­yksiköiden yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä on Hanselin lisäksi lukuisa määrä eurooppalaisia yhteis­hankinta­yksiköitä, kuten Tanskan SKI, Ruotsin Kammarkollegiet ja Adda, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP.

Hanseliin Compliance-toiminto vastaa eettisten ohjeiden ja liike­toiminta­peri­aatteiden sekä eettiseen toimintaan liittyvän ohjeistuksen ajan­tasaisuudesta, tukee henkilöstöä eettiseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä, järjestää koulutuksia sekä käsittelee mahdollisia väärin­käytös­ilmoituksia. Toiminto raportoi vuosittain yhtiön hallitukselle.

Kestävä kehitys, ympäristö­tekijät ja harmaa talous

Vastuullisuus, varautuminen ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät asia­kokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa toiminnassaan vastuullisuuden peri­aatteita valtio­neuvoston linjausten mukaisesti. Vastuullisuus­raportointi on vakiintunut osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja raportissa kerrotaan yksityis­kohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä toimen­piteistä. Osana vastuullisuus­työtä kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan kilpailu­vaikutuksiin ja markkinoiden toimivuuteen.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Vuoden 2024 näkymät ja tavoitteet

Yhtiössä jatketaan kasvu­strategian toteutusta toimen­pide­suunnitelman mukaisesti. Strategia­kauden tavoitteena on aikaan­saada merkittävää kasvua yhteis­hankinnoissa.

Tulosta