Henkilöstö ja organisaatio

Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31.12.2023 yhteensä 132 (128 henkilöä 31.12.2022, 124 henkilöä 31.12.2021). Henkilöiden keski­määräinen työpanos vuonna 2023 oli 123 henkilötyövuotta (119 htv vuonna 2022, 116 htv vuonna 2021). Vuoden 2023 lopussa naisten osuus henkilöstöstä oli 58 prosenttia ja yhtiön johto­ryhmässä 67 prosenttia. Työn­tekijöiden keski-ikä oli 44 vuotta. Tili­kauden lopussa 99 prosenttia työ­suhteista oli vakituisia (99 prosenttia vuonna 2022, 99 prosenttia vuonna 2021).

Hanselin henkilöstö on korkeasti koulutettua. Työn­tekijöistä kahdella prosentilla on tohtorin tutkinto, 57 prosentilla ylempi korkea­koulu­tutkinto ja kymmenellä prosentilla ylempi ammatti­korkea­koulu­tutkinto. Alempi korkea­koulu­tutkinto on neljällä prosentilla ja ammatti­korkea­koulu­tutkinto 18 prosentilla. Keski­asteen tutkinnon suorittaneita on seitsemän prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa on kolme prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulos­palkkio­järjestelmän piiriin. Tulos­palkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan valtio­neuvoston omistaja­poliittista peri­aate­päätöstä ”Vaurautta vastuullisella omistajuudella” (8.4.2020).

Vuoden 2023 aikana yhtiöön palkattiin 18 uutta työn­tekijää, joista yksi tuli määrä­aikaiseen työ­suhteeseen. Vuoden aikana työ­suhde päättyi 13 henkilön kanssa, näistä 12 oli irti­sanoutumisia ja yksi koe­aika­purku. Irti­sanoutuneiden kanssa käydään lähtö­haastattelu palautteen saamiseksi.

Työntekijöiden hyvin­vointia ja työ­kykyä kartoitetaan säännöllisesti. Vuoden 2023 työ­yhteisö­kyselyn vastausten keskiarvo oli 3,98 asteikolla 1–5 (3,86 vuonna 2022). Hallitus päätti, että seuraava mittaus toteutetaan vuonna 2025. Hansel kannustaa työn­tekijöitään kehittämään osaamistaan, ja vuonna 2023 hanselilaiset osallistuivat keski­määrin kahteen koulutus­päivään. Esi­henkilöille järjestetään säännöllisesti koulutus- ja keskustelu­tilaisuuksia, jotka liittyvät esi­henkilö­työhön.

Hallitus ja tilin­tarkastajat

Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiö­kokouksessa 17.4.2023 yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:

  • varatuomari Antti Neimala, puheenjohtaja
  • varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry, varapuheenjohtaja
  • pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos, jäsen
  • head of procurement, Antti Laakso, Aalto-yliopisto, jäsen
  • kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, Hyvinkään kaupunki, jäsen

Lisäksi hallituksen kokouksissa on mukana henkilöstön valitsema edustaja, kategoria­päällikkö Minna Isoherranen, jolla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta joka ei ole hallituksen jäsen. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 2023 aikana. Yhtiön varsinaisena tilin­tarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä pää­vastuullinen tilin­tarkastaja on KHT, JHT Mikko Luoma. Hanselin toimitus­johtajana toimii vara­tuomari Anssi Pihkala.

Tulosta