Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2023 1.1.–31.12.2022
Liikevaihto 17 145 021,86 14 259 784,98
Liiketoiminnan muut tuotot 2 167 042,59 1 924 699,00
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 9 819 346,85 9 175 085,74
Henkilösivukulut
Eläkekulut 1 788 824,31 1 649 953,07
Muut henkilösivukulut 360 904,49 317 074,33
Henkilöstökulut yhteensä 11 969 075,65 11 142 113,14
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 29 934,71 43 028,52
Liiketoiminnan muut kulut 5 593 190,87 5 057 946,78
Liikevoitto (-tappio) 1 719 863,22 –58 604,46
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 348 656,35 175 158,39
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille –64 286,32 –454 246,94
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 284 370,03 –279 088,55
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 004 233,25 –337 693,01
Tuloverot
Tilikauden verot 0,00 0,00
Tilikauden voitto (tappio) 2 004 233,25 –337 693,01

 

Hallituksen esitys tili­kauden tuloksen käsitte­lystä

Tili­kauden tulos osoittaa voittoa 2 004 233,25 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tili­kauden tulos kirjataan omaan pää­omaan edel­listen tili­kausien tulos -⁠⁠tilille.

Tulosta